Zábradlí – právní úpravy

Stavební zákon stanovuje určené požadavky ohledně nutnosti použití zábradlí a madel. Právní normou, která v současné době platí v této oblasti, je nařízení ministra Infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 ve věci technických podmínek, jakým musí odpovídat budovy a jejich umístění.

V souladu s čl. 296 vnější i vnitřní schody, které slouží k překonání výšky překračující 0,5 m, musí být opatřeny zábradlím nebo jiným zabezpečením ze strany otevřeného prostoru. Pokud jde o rodinné budovy určené pro bydlení, zahradní stavby a budovy pro individuální rekreaci, dříve zmiňovaná podmínka se považuje za splněnou rovněž tehdy, když jsou schody a šikmé plochy s výškou do 1 m, bez zábradlí, oboustranně širší ve srovnání s dveřmi nebo jinými přechody, ke kterým vedou, a to minimálně o 0,5 m z každé strany.

Schody vnitřní i vnější v budovách veřejného užitku musí mít zábradlí nebo nástěnná madla umožňující jejich levé i pravostranné používání. Při šířce ramene schodů větší než 4 m existuje požadavek použití dodatečného zábradlí uprostřed.

Kromě toho dle čl. 298 zábradlí u schodů, šikmých plošin, balkónů a lodžií nesmí mít ostře zakončené prvky a jejich konstrukce musí zaručovat přenesení horizontálních sil, stanovených v polské normě týkající se základních technologických a montážních zatížení. Výška a výplň vertikálních ploch musí zaručovat účinnou ochranu proti vypadnutí osob. Skleněné prvky zábradlí musí být zhotoveny ze skla se zvýšenou pevností proti úderu, tříštícího se na drobné, tupé odlomky.

Nařízení určuje rozměry, jakým musí odpovídat výška a světlost nebo otvory ve výplni zábradlí, tak jak v níže uvedené tabulce:

Pokud se v budově předpokládá hromadné pobývání dětí bez stálého dozoru, zábradlí musí mít taková řešení, která znemožní šplhání na ně a také sjíždění po madlech.

U zábradlí nebo stěn přiléhajících k šikmé plošině, které jsou určeny pro pohyb invalidních osob, existuje požadavek použití oboustranných madel, umístěných ve výšce 0,75 a 0,9 m od plochy pohybu.

Madla u schodů a šikmých plošin musí být vzdálena od stěn, ke kterým jsou upevněny, minimálně 0,05 m. naproti tomu madla u schodů a šikmých plošin v exteriéru je nutno, před jejich začátkem a za jejich ukončením, prodloužit o 0,3 m a ukončit takovým způsobem, který zajistí bezpečné používání.

Zábradlí oddělující různé úrovně ve sportovních halách, divadlech, kinech a také jiných budovách veřejného užitku musí zaručovat bezpečnost uživatelů rovněž v případě paniky. Připouští se snížení vertikální části zábradlí na 0,7 m, pod podmínkou jeho doplnění horní horizontální částí o šířce, která společně s vertikální částí dá rozměr minimálně 1,2 m.

PROSKLENÉ DĚLÍCI STĚNY

K základním funkcím dělící stěny patří rozdělení místností uvnitř budovy. Dělící stěny jsou nejčastěji nenosnými stěnami (nepřenášejícími zatížení), které mohou být rovněž požárními přepážkami a mít stanovenou akustickou nebo tepelnou izolační schopnost.

Pokud jde o záležitost provedení, mohou být tyto zhotoveny jako plné anebo jako prosklené. V případě prosklených stěn vychází jejich konstrukce hlavně z ocelových nebo hliníkových profilů.

V souladu se směrnicí 89/106/EEC o stavebních výrobcích a zavádějícího ji do polského právního systému zákonem ze dne 16. dubna 2004 o stavebních výrobcích (zákon č. 92, pol. 881 Sb.), sady dělících stěn mohou být uvedeny do oběhu a používány při provádění stavebních prací po posouzení shody s evropským technickým schválením – označení znakem CE, tuzemským Technickým schválením – označení stavební značkou B.  Rozlišujeme následující rozdělení dělících stěn:
 • - stálá dělící stěna - instalovaná bez záměru pozdější změny jejího umístění a takovým způsobem, že není možné ji rozmontovat bez poničení
 • - přestavitelná dělící stěna
 • - instalovaná se záměrem případného pozdějšího jejího přestěhování na jiné místo, proto by také měla existovat možnost rozmontovat a nainstalovat znova bez ztráty užitných vlastností a bez nutnosti provedení větší opravy, přičemž nejde o výměnu pomocných prvků, takových jak těsnění a upevnění


  Sada výrobků pro zhotovení prosklené dělící stěny se skládá převážně z:
 • - kostry, která se skládá ze sloupků a příček, zhotovených z ocelových nebo hliníkových profilů
 • - zárubně a křídla dveří a vnitřní okna
 • - výplně, v podobě skel jednoduchých, lepených nebo izolačních a desek dřevotřískových, sádrokartonových anebo umělých hmot
 • - těsnění a rozpěrky
 • - lišty ukončovací a na lišty sklo
 • - spojky a spojovací prvky

Skla

Záležitost výběru požadovaného druhu skla je rovněž upravena. Pro výplně prosklených segmentů dělících stěn je možné používat níže jmenované druhy skla o tloušťce 6 ÷ 12 mm.

Sklo bezpečnostní termicky tvrzené (kalené), splňující požadavky normy PN-EN 12150-2:2006. Sklo ve stavebnictví. Termicky tvrzené bezpečnostní sklo sodno-vápenato-křemenné.

Sklo bezpečnostní, vrstvené, splňující požadavky normy PN-EN ISO 12543-2:2000. Sklo ve stavebnictví. Sklo vrstvené a bezpečnostní sklo vrstvené. Bezpečnostní vrstvené sklo.

Zpevněné, splňující požadavky normy PN-EN 1863-1:2004. Sklo ve stavebnictví. Termicky zpevněné sklo sodno-vápenato-křemenné.

Kování

Okna a dveře, které jsou součástí dělících stěn, musí být vybaveny kováním, která odpovídají požadavkům předmětných norem a jsou přizpůsobeny hmotě křídel a provoznímu zatížení.

Sklo bezpečnostní vrstvené, splňující požadavky normy PN-EN ISO 12543-2:2000. Sklo ve stavebnictví. Sklo vrstvené a bezpečnostní vrstvené sklo. Bezpečnostní sklo vrstvené.

Těsnění

Do sady výrobků pro provedení dělících stěn patří také těsnění určená k usazování skel a ukončovací i maskovací. Těsnění podléhají požadavkům normy PN-EN 12365-1:2006. Stavební kování. Těsnění a těsnící pásky do oken, dveří, žaluzií a ochranných stěn. Část 1: provozní požadavky a klasifikace.

VÝROBKY ESKATT

Aktuality

Internetový obchod
Internetový obchod
Hotové sady zábradlí již od 175,00 PLN netto/bm. Více než 5000 prvků zábradlí pro samostatnou montáž.
Internetový obchod e-shop Nabídka obchodu Eskatt
Mazowieckie, POLSKO
Mazowieckie, POLSKO
Více než 650 bm zábradlí na balkónech, schodištích a okenní ochrany
Skleněné zábradlí ES-GLASS-PANEL
Zachodnio-pomorskie, POLSKO
Zachodnio-pomorskie, POLSKO
Více než 180bm skleněných zábradlí matných na balkónech v nosném profilu
Zábradlí s perforovaným plechem, svařovanou mřížkou
Zachodnio-pomorskie, POLSKO
Zachodnio-pomorskie, POLSKO
Více než 180bm skleněných zábradlí matných na balkónech v nosném profilu
Zábradlí skleněné profilový systém
NARBONNE, FRANCIE
NARBONNE, FRANCIE
Více než 120 bm zábradlí s lanky a skleněných zábradlí samonosných
Zábradlí s nerezovými lanky
VÍDEŇ, RAKOUSKO
VÍDEŇ, RAKOUSKO
Více než 85 bm zábradlí s lanky z nerezové oceli
Zábradlí s nerezovými lanky
\

Nabídka obchodu Eskatt